Portfoliové obchodování


Klasická analýza grafu ceny – nedílná součást vnitrodenního obchodování. Zároveň dokonce fundamentální investoři považující horizonty několik měsíců a let, obrátí se k podkladovému aktivu trendu pro testování svých nápadů a správného omezení rizik. Inerciální vlastnosti na akciovém trhu, jeho částečná efektivita byly pozorovány v osmdesátých letech dvacatého století. Jedním z výsvětlení schopností trhu udržet směr pohybu při oslabení fundamentálních faktorů patří George Sorosovi: teorie reflexivity aklciových trhů (“Alchymie financí”). Hlavní nápad tohoto modelu spočívá v tom, že na chování účastníků trhu má vliv očekávání pohybu ceny a psychologická setrvačnost, která vede k tomu, aby trend zachovával svůj směr.

Podívejme se na přiložení teorie portfolia k vytvoření kompozitních instrumentů. V tomto článku ukažme zda jakým způsobem portfoliové obchodování realizovaná s pomocí technologie PCI GeWorko, umožňuje snížit investiční riziko.
Základním kritériem odhadu obchodní transakce je poměr potenciální výnosnosti a rizika přijímaný investorem. Portfoliová analýza předpokládá statistickou analýzu dostupných aktiv, jejich vzajemný vztah a sestavení kombinovaného instrumentu, který se shoduje s maximálním poměrem výnosnost/riziko. V tomto článku bude považována analytická metoda William Sharpe vytvořený na základě tržního indexu S&P 500. Stažení článku

Globální finanční krize roku 2008 se dotknula všech odvětví bez výjimky hospodářské činnosti. Přímo i nepřímo měla vliv na výslednost aktivity firem, ale stupeň tohoto vlivu byl různým.

Předpokládejme, že investor je připraven přijmout vyšší úroveň rizika pro zvýšení očekávané výnosnosti portfolia. Ať maximálně přípustná standardní odchylka výnosnosti portfolia činí 2.5%. Proveďme proceduru optimizace váhových koeficientů pro vyhledávání maximální výnosnosti portfolia při přítomnosti dodatečného omezení pro standardní odchylku (nemusí převyšovat 2.5%).

Vyhledávání optimální struktury aktiv v portfoliu není jednoduchá záležitost. Jednak mnohé závisí na parametrech aktiv, která jsou v portfoliu, zase závisí na individuálních přednostech a omezeních investora. Nicméně, současná finanční teorie a nové metody analýzy a obchodování značně zjednodušují tento proces.
Jedním z příkladů uskutečnění současné teorie portfolia může sloužit metoda GeWorko: metoda umožňující budovat a analyzovat více variant portfolií vytvořená z velkého počtu aktiv. Přičemž hodnota příležitostí pro analýzu je nejenom ve sledování změn obsolutní hodnoty portfolia, ale i ve studiu chování portfolia vůci trhu či alternativnímu portfoliu, což umožňuje operativně učinit investiční rozhodnutí. Důsledkem použití metody je vytvoření nové finanční jednotky – kompozitního nástroje (PCI – personal composite instrument).

Funkcionál metody GeWorko umožňuje sestavit jakékoliv kombinace aktiv z výběru dostupných nástrojů. V tomto článku by chtěli upozornit na americký trh akcií, vybrat nějaké cenné papíry, sestrojit graf získavaného portfolia a analyzovat jeho chování během posledních let.
Jak je známo, finanční krize, vypuklou v roce 2008, vedla k vážným následkům pro světový finanční systém a podstatným ztrátám pro investory. Svět se snaží vzpamatovat již 4,5 roku a teprve nedávno se začaly projevovat příznaky oživení aktivity v největší ekonomice světa - USA.